Πολιτική Απορρήτου

Συλλέγουμε μόνο τα στοιχεία που θα χρειαστούμε. Δεν θα σας ζητήσουμε πληροφορίες που δεν εξυπηρετούν κάτι, αναφορικά με τις υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε. Μοιραζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που οφείλουμε να μοιραστούμε. Δεν θα διαμοιράσουμε ποτέ τις προσωπικές σας πληροφορίες, εκτός κι αν έχουμε την προσωπική σας άδεια ή αν υποχρεωθούμε από κάποια νομική διαδικασία. Σας βεβαιώνουμε πως διατηρούμε τις ιδιωτικές πληροφορίες... ιδιωτικές, με κάθε δυνατό μέσο (περιορισμοί πρόσβασης στα συστήματα μας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας κτλ. 

Η εταιρεία "AMER WATCHES ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΑΜΕΡ" ακολουθεί και εφαρμόζει τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ακριβώς προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο (Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθ. 131/2003. Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εσωτερική αγορά). Εφαρμόζει επίσης ρητά τον νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679). Έτσι δεσμεύεται ρητά ότι δεν παραχωρεί, πωλεί, ενοικιάζει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσει η εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρησιμοποιεί μόνο για την αποστολή των εμπορευμάτων σας η για την ενημέρωσή σας, εφόσον το ζητήσετε.

Σύνδεσμοι: 
H AMER WATCHES ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΑΜΕΡ περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η AMER WATCHES ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΑΜΕΡγια τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν. 

IP Διευθύνσεις 
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην AMER WATCHES αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.